ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களையும் நிரந்தரத் தொழிலாளர்களாக நடத்திடுக! குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ.18,000ஆக நிர்ணயித்திடுக!
மத்திய அரசுக்கு சிஐடியு கடிதம்

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/CITU.pdf”]