மீண்டும் ரூ50, OFF NET பேசும் வசதிக்கான உத்தரவை இன்று 03/02/2017  Corporate Office

வெளியிட்டுள்ளது. தொடர்ந்து முயற்சிகள் மேற்கொண்ட மத்திய சங்கத்திற்கு நன்றி

[gview file=”https://www.bsnleungc.com/wp-content/uploads/sites/5/2017/02/Circular01_17_PHA.pdf”]