இலஞ்சியில் AIBDPA – 4வது மாநிலமாநாட்டு துவங்கியது.