இரவு நேர மேளாக்களை நாகர்கோவில் அனைத்து அதிகாரிகள் மற்றும்

ஊழியர் சங்கங்களின் சார்பாக நடத்தப்பட்டஉ வருகிறது.

அதன் நிகழ்வுகள்