தமிழ்மாநிலக்குழுவில்( CIRCLE COUNCIL ) ஒப்பந்ததொழிலாளர்பிரச்சினைகள்

தமிழ்மாநிலக்குழுவில்( CIRCLE COUNCIL )   ஒப்பந்ததொழிலாளர்பிரச்சினைகள் Implemenation of Circle Office orders:- Circle office has issued so many orders to all SSAs for implementing statutory laws with regard to EPF UAN Card  , ESI E Pachan card, Wage Slip, Bonus,...