8வது மாநில மாநாட்டு அறிக்கை விவாதம் தோழர் க.ஜார்ஜ் அவர்கள்                                                                                       தலைமையில் இன்று 16/05/2017 நடைபெற்றது.