மாநில நிர்வாகத்தோடு பேச்சு வார்த்தையும் உத்தரவும்

பேச்சு வார்த்தையும் உத்தரவும் போராட்ட அறிவிப்பை யொட்டி நமது சங்கங்களுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு மாநில நிர்வாகம் 04 10 2017 அன்று ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் சம்பந்தமாக புதிய உத்தரவு வெளியிட்டுள்ளது. அந்த உத்தரவின் முக்கிய சாரம்சங்கள் 1. Employees Provident Fund...

BSNL Employees Union Nagercoil