நவம்பர் புரட்சி நூற்றாண்டு கருத்தரங்கம்-மதுரை

நவம்பர் புரட்சி நூற்றாண்டு கருத்தரங்கம்-மதுரை

மதுரையில் 21.10.2017 அன்று தமிழ் மாநில BSNL ஊழியர் சங்கத்தால் நடத்தப்பட்ட “மகத்தான நவம்பர் புரட்சியின் நூற்றாண்டு விழா கருத்தரங்க” காட்சிகள்  ...

BSNL Employees Union Nagercoil