பொதுத்துறைகளை பாதுகாக்க நாடு முழுவதும் இந்திய தொழிலாளர் வர்க்கம் நடத்துகின்ற ஜனவரி 8 மற்றும் 9 இரண்டு நாட்கள் பொது வேலை நிறுத்தத்தை நமது BSNLலிலும் வெற்றிகரமாக்குவோம்.

பொதுத்துறைகளை பாதுகாக்க நாடு முழுவதும் இந்திய தொழிலாளர் வர்க்கம் நடத்துகின்ற ஜனவரி 8 மற்றும் 9 இரண்டு நாட்கள் பொது வேலை நிறுத்தத்தை நமது BSNLலிலும் வெற்றிகரமாக்குவோம்.

ஜனவரி 8 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ள பொது வேலை நிறுத்தத்தில் அனைவரும் பங்கேற்று...