இந்திய நட்டில் : 4.7 கோடி பேருக்கு வேலை காலி… காலி..! உறுதி செய்த National Sample Survey Office (NSSO)..!

டெல்லி: தேசிய மாதிரி சர்வே அமைப்பு 2017 – 18-ம் ஆண்டுக்கான Periodic Labour Force Survey-யை வெளியிடும். 2017 – 18-ம் ஆண்டுக்கான Periodic Labour Force Survey-ன் படி 2017 – 18-ம் ஆண்டில் 28.6 கோடி ஆண்கள் மட்டுமே வேலை செய்கிறார்களாம். ஆனால் 1993 –...