அனைவருக்கும் இனிய மேதின வாழ்த்துக்கள்

அனைவருக்கும் இனிய மேதின வாழ்த்துக்கள்

தொழிற்சங்கம் வைப்பதற்காக பெரும் போராட்டம் நடத்தவேண்டி இக்கால சூழலில் , BSNL அரங்கில் தொடர்ச்சியாக ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பிரச்சனைக்காகவும் ஊழியர்பிரச்சனைக்காகவும், நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும் தொடர்ச்சியாக எந்த சமரச இல்லா போராட்டம் நடத்தி உரிமைகள் காக்கப்பட்ட பகுதியாக...