இந்தியச் சந்தையிலிருந்து ரூ.8,319 கோடி முதலீட்டை வாபஸ் பெற்ற அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள்

இந்தியச் சந்தையிலிருந்து ரூ.8,319 கோடி முதலீட்டை வாபஸ் பெற்ற அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள்

சாதகமற்ற இந்திய உள்நாட்டு மற்றும் உலக சந்தை நிலவரங்களால் அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இந்திய மூலதனச் சந்தையிலிருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் பாதியில் ரூ.8,319 கோடியை திரும்பப் பெற்றனர். உலக வர்த்தகக் கவலைகள் அயல்நாட்டு போர்ட்போலியோ முதலீட்டு வரி உள்ளிட்ட கவலைகளினால் இவர்கள்...