மாவட்டச் சங்கம் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து 26-09-2019 அன்று GMக்கு கடிதம் கொடுத்துள்ளது.

BSNL Employees Union Nagercoil