மத்திய சங்க செய்தி

மத்திய சங்க செய்தி

இயக்குனர் (HR) நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகள் குறித்து AUAB விவாதித்தது. கடந்த 8 மாதங்களாக ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படாதது, அத்துடன் அவர்களின் பெரிய அளவிலான பணிநீக்கம் போன்றவற்றையும் AUAB தீவிரமாக எடுத்து வருகிறது....