01.01.2020 முதல் 157.3% IDA வழங்க 03.01.2020 தேதியிட்ட எண் W-02/0002/2014-DPE(WC)-GL-II/20 மூலம் DPE உத்தரவிட்டுள்ளது. (5.3% உயர்வு).