தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களும் அரசாங்கத்தின் பரமபத விளையாட்டும் - தோழர். ஆர்.பத்ரி CPIM மாநில குழ

Posted by Muthuselvan Muthuselvan on Friday, 20 March 2020

தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களும் அரசாங்கத்தின் பரமபத விளையாட்டும் – தோழர். ஆர்.பத்ரி

   
BSNL CMDக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர் மற்றும் அதிகாரிகளின் சங்கங்களுக்கும் இடையே 18.03.2020 அன்று நடைபெற்ற சந்திப்பின் சிறு குறிப்பு

BSNL CMDக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர் மற்றும் அதிகாரிகளின் சங்கங்களுக்கும் இடையே 18.03.2020 அன்று நடைபெற்ற சந்திப்பின் சிறு குறிப்பு

18.03.2020 அன்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர் மற்றும் அதிகாரிகளின் சங்கங்களுக்கும் BSNL நிர்வாகத்திற்கும் இடையே ஒரு சந்திப்பு நடைபெற்றது. திரு P.K.புர்வார் CMD BSNL, திரு அர்விந்த் வட்னேகர் DIRECTOR(HR) மற்றும் திரு மனீஷ் குமார் GM(Restg) ஆகியோர் நிர்வாகத்தின் சார்பில்...

BSNL Employees Union Nagercoil