நடப்பாண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பே இல்லை.. கிரிசில், மூடிஸ் போன்ற கடன் தரமதிப்பீட்டு நிறுவனங்களும் கூறுகின்றன…

நடப்பாண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பே இல்லை.. கிரிசில், மூடிஸ் போன்ற கடன் தரமதிப்பீட்டு நிறுவனங்களும் கூறுகின்றன…

தொழில்துறை உற்பத்தி  குறியீடு 10.4% சரிவு..! இந்தியாவின் தொழில்துறை உற்பத்தி விகிதம் 2019 ஜூலையில் 4.9 சதவிகிதம் வளர்ச்சி கண்டிருந்தது. ஆனால், இதுவே 2020 ஜூலையில் 10.4 சதவிகிதம் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.சுரங்கம் மற்றும் மின்சார உற்பத்திக் குறியீடு முறையே 13 சதவிகிதம்...