மாநில சங்க அறைவலுக்கிணங் க 05-10-2020 மாலை நேர தர்ணா போராட்டம் எழுச்சியோடு நடைபெற்றது.