வர்த்தகப் பற்றாக்குறை 26 சதவிகிதம் அதிகரித்தது.. ஏற்றுமதி கடந்தாண்டை விட 15% குறைவு.

வர்த்தகப் பற்றாக்குறை 26 சதவிகிதம் அதிகரித்தது.. ஏற்றுமதி கடந்தாண்டை விட 15% குறைவு.

2019 ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர்வரையிலான 9 மாத ஏற்றுமதியைக் காட்டிலும், 2020 ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையிலான 9 மாதகால ஏற்றுமதி 15.8 சதவிகிதம் குறைந்துள்ளது.2019 ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர்வரை 238.27 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக இந்தியாவின் ஏற்றுமதி இருந்தது. இது தற் போது 200.55...