எளிய மக்கள் உள்ளங்களில் எரிமலையை உருவாக்காதீர்…

எளிய மக்கள் உள்ளங்களில் எரிமலையை உருவாக்காதீர்…

கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் மானியமில்லாத சிலிண்டர் விலை இரண்டுமுறை தலா ரூ.50வீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது இம்மாதத்தில் கடந்த 4ஆம் தேதி ரூ.25 ம், 15ஆம் தேதி ரூ.50 ம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படியாக கடந்தமூன்று மாதங்களில் 175 ரூபாயை உயர்த்தி வீடுகளில் எரியும்...